คณะกรรมการ
 

นายวาปี ภิรมย์ภักดี

ประธานกรรมการ

นายอภิลาศ โอสถานนท์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวิทยา เวชชาชีวะ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชัย โสภณพนิช

กรรมการ

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

กรรมการ

นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

กรรมการ

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี

กรรมการ

นายพรวุฒิ สารสิน

กรรมการ

นายสุรศักดิ์ เดชะรินทร์

กรรมการ

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายวรภพ ทักษพันธุ์

เลขานุการคณะกรรมการ