คณะบริหาร
 
นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

กรรมการบริหาร

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

กรรมการผู้แทน
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

กรรมการผู้แทน
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด และ
บริษัท กบินทร์บุรี กล๊าส จำกัด

นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์

กรรมการผู้แทน
บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด

นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

กรรมการผู้แทน
บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด

นายกิตติศักดิ์ โชคลาภทวี

คณะผู้บริหาร

นางสาวศิริกุล มังกรกนก

คณะผู้บริหาร

นายภาณุเดช วิศิษฎ์กุล

คณะผู้บริหาร

นางสาวดวงกมล อมิตรพ่าย

เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร