คณะจัดการ
 

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว

นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และ กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานวัสดุก่อสร้าง

นายวรวัฒน์ บูรณากาญจน์

กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นๆ

นายวรภพ ทักษพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
และ เลขานุการบริษัทฯ

นางสุจิตรา ชูพิทักษ์สิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวจินตนา จันทเลิศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายกลยุทธ์จัดหากลาง