Banner

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้มอบประสบการณ์ดีๆ ในเรื่องผลิตภัณฑ์แก้วแบบครบวงจร และนำเสนอผลิตภัณฑ์แก้วที่ครอบคลุมทุกวิถีการดำเนินชีวิต (lifestyle) ของลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ตามมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจแก้วและกระจกอย่างครบวงจร โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

ต่อลูกค้า

  • สร้างความพึงพอใจผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ใหม่ๆ โดยตอบโจทย์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และราคา

 

ต่อคู่ค้า

  • มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อต่อยอดธุรกิจไปด้วยกันในระยะยาว

 

ต่อพนักงาน

  • มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยการผลักดันให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร

 

ต่อสังคมและชุมชน

  • เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างใสสะอาด บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระดับสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนใกล้เคียง