คณะจัดการ

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
และ Group CFO

นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานวัสดุก่อสร้าง

นางสุจิตรา ชูพิทักษ์สิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสมชาย นิยมค้า

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลกลาง

นางสาวจินตนา จันทเลิศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายกลยุทธ์จัดหากลาง

นายวรภพ ทักษพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายไพรัช ฟูรังษีโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่