คณะกรรมการ
 

นายวาปี ภิรมย์ภักดี

ประธานกรรมการ

นายอภิลาศ โอสถานนท์

กรรมการอิสระ

นายวิทยา เวชชาชีวะ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

กรรมการ

นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี

กรรมการ

นายชัย โสภณพนิช

กรรมการ

นายพรวุฒิ สารสิน

กรรมการ

นายสุรศักดิ์ เดชะรินทร์

กรรมการ

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวรภพ ทักษพันธุ์

เลขานุการคณะกรรมการ