Banner

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของบีจี บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

 

นอกจากนี้บีจียังสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก อาทิ โครงการรณรงค์หมุนเวียนการใช้เศษแก้ว, โครงการ Glass Recycle Day, โครงการ Underwater, โครงการปลูกป่าที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ, โครงการ 1 โรงงาน 1 โรงเรียน , โครงการมองโลกผ่านแก้ว, โครงการแบ่งปันรองเท้าก้าวไปโรงเรียน, โครงการทูตความดีรักนี้ให้น้อง เป็นต้น

 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึง สถาบันการศึกษาระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม บีจีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับชุมชนและสังคมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน