คณะบริหาร
 
นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด และ
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด

นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด

นายเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส

นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส