Banner

สารจากประธานกรรมการ
คุณวาปี ภิรมย์ภักดี

กว่า 40 ปีที่ผ่านมา บีจีในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วชั้นนำของประเทศ เราได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การบริการเป็นเลิศ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตอบแทนคู่ค้า พนักงาน สังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

 

ในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก้วที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุมทุกวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อการเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาบุคคลากร โครงสร้างองค์กร มาตรฐานคุณภาพสินค้า และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เน้นกลยุทธ์ในการเติบโตของยอดขาย และผลกำไร ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

 

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การไว้วางใจและสนับสนุนบีจีด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าตลอดปีที่ผ่านมา และบริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินกิจการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัท