Banner

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่งพัฒนาและให้บริการบรรจุภัณฑ์ครบวงจรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนี้

ลูกค้า

  • มุ่งส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม

 

คู่ค้า

  • มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความไว้วางใจ เพื่อการเติบโตร่วมกันในระยะยาว

 

พนักงาน

  • มุ่งยกระดับศักยภาพของพนักงาน พร้อมผลักดันให้เกิดความพร้อมด้านองค์ความรู้ ควบคู่กับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างรอบด้าน

 

สังคมและชุมชน

  • มุ่งเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม