PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

Logo
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
Logo
Corporate Social
Responsibility

BG has placed great emphasis on business development coupled with social and environmental responsibilities and has implemented in every step of production process. Including, BG's staff has been aware of the importance of the environment and has being a positive influence for our communities. ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของบีจี และบริษัทในเครือให้ความสำคัญกับการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ บีจียังสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบด้าน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันทำสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม บีจีมุ่งผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมยกระดับสังคมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Society โครงการเพื่อสังคม
Share Shoes to School โครงการ 1 โรงงาน 1 โรงเรียน

This is a project that has been operating continuously since 2014 to facilitate nearby schools in needs of basic infrastructure by supporting educational supplies, stationaries and sport equipments. เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการศึกษา การกีฬา และสาธารณูปโภคแก่โรงเรียนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานของบริษัท

Society โครงการเพื่อสังคม
The World Through Lens โครงการมองโลกผ่านแก้ว

The project was done in 2016 to solve visual problems of underprivileged students with financial problem. This is considered to be one of main health problems among the youths affecting their education. The company and our partners work together in arranging and providing mobile vision and eye testing services at various schools and also help supplies reading glasses for remoting to those who had visual problems. ดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสายตาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพหลักของเยาวชนที่ส่งผลต่อการศึกษา โดยบริษัทได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร จัดหน่วยบริการตรวจวัดสายตาเคลื่อนที่ไปตามโรงเรียนต่างๆ พร้อมสนับสนุนแว่นสายตาแก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียนในอนาคต

Society โครงการเพื่อสังคม
Share Shoes to School โครงการแบ่งปันรองเท้าก้าวไปโรงเรียน

The project was done in 2016 to supply new pairs of shoes and socks for young students in remote areas. This campaign was to accentuate on the benefit of sharing and giving back to the society. ดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนรองเท้าและถุงเท้านักเรียนคู่ใหม่แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงการแบ่งปัน และเอื้อเฟื้อสิ่งดีๆ แก่สังคม

Society โครงการเพื่อสังคม
Helping Hands for Heroes โครงการ Helping Hands For Heroes

Has been carried out since 2021 to support the work of dedicated healthcare professionals who have cared for and treated patients during the Covid-19 pandemic. The company has provided financial support and medical supplies to hospitals and Covid-19 care units across the country with an aim of ensuring an adequate supply of medical equipment for healthcare workers, allowing them to efficiently perform their duties and boosting the morale of hard-working frontline professionals. ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านการมอบเงินสนับสนุน และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้มีอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก

Society โครงการเพื่อสังคม
Helping Hands for Thai โครงการ Helping Hands For Thai

Started in 2021 to provide assistance and relieve suffering of workers who has been strongly impacted by the Covid-19 pandemic by delivering to relevant agencies survival bags that would be distributed to struggling workers. ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ขาดรายได้ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการส่งมอบถุงยังชีพให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ขาดรายได้ และแรงงานที่ได้รับผลกระทบ

Environment โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
GLASS RECYCLE DAY โครงการพาขวดแก้วกลับบ้าน

According to the problem of increasing of rubbish, the company has initiated the Glass Recycle Day project in 2015. This project is to promote the glass recycling campaign. Staff and Football Club fans who bring glass bottles to the event booth at BG Stadium will get souvenirs in return. This event is held annually in June. It is another project that helps reducing the amount of waste and effectively reduce the use of natural resources. จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ Glass Recycle Day ในปี พ.ศ.2558 เพื่อส่งเสริมการรณรงค์หมุนเวียนการใช้ขวดแก้ว ผ่านการเชิญชวนพนักงานและแฟนฟุตบอลสโมสรบางกอกกล๊าส ร่วมนำขวดแก้วเหลือใช้มาแลกรับของที่ระลึก ณ บูธกิจกรรม สนามบีจี สเตเดี้ยม ซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Environment โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
BGC Water For Life โครงการบีจีซี รักษ์น้ำ

Initiated in 2018, the project is to promote conservation and restoration of water resources in the communities around BGC plants, in order to raise the quality of life of communities and society. BGC team will explore water resources in the area and discusses the problems that occur in the community. We study and determine guidelines for developing wastewater management by planning a systematic drainage to reduce the amount of wastewater from household. At the same time, we install solar-powered water turbines to treat wastewater in order to increase oxygen in the water allowing bacteria to grow and digest organic matter faster. Furthermore, the team works on developing and improving the scenery around water resources to make it more appealing. We also organize activities in order to drive people in the community to work together in improving the environment as well as creating awareness on the importance of natural resources usage. ริเริ่มเมื่อปี 2561 เป็นโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยทีมงาน CSR ของบีจีซีจะลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในชุมชน พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงปัญหาน้ำเสีย โดยการวางผังระบายน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปริมาณน้ำเสียครัวเรือนที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ พร้อมติดตั้งกังหันบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำช่วยให้แบคทีเรียสามารถขยายตัวและย่อยสารอินทรีย์ได้เร็วยิ่งขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งน้ำในชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนให้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

0
/
0