PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

Sample

โครงการ 1 โรงงาน 1 โรงเรียน

เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการศึกษา การกีฬา และสาธารณูปโภคแก่โรงเรียนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานของบริษัท

Share This Page

Other News ข่าวสารอื่นๆ

SOCIETY โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
โครงการบีจีซี รักษ์น้ำ...
11 พฤศจิกายน 2565

ริเริ่มเมื่อปี 2561 เป็นโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน เพื่อยกระดับ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
SOCIETY โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
โครงการพาขวดแก้วกลับบ้าน...
11 พฤศจิกายน 2565

จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ Glass Recycle Day ในปี พ.ศ.2558 เพื่อส่งเสริมการรณรงค์หมุนเวียนการใช้ขวดแ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
ENVIRONMENT โครงการเพื่อสังคม
โครงการ Helping Hands For Thai...
11 พฤศจิกายน 2565

ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ขาดรายได้ หรือผู้ที่ได้รับผลก...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม