PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

Sample

โครงการแบ่งปันรองเท้าก้าวไปโรงเรียน

ดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนรองเท้าและถุงเท้านักเรียนคู่ใหม่แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงการแบ่งปัน และเอื้อเฟื้อสิ่งดีๆ แก่สังคม

Share This Page

Other News ข่าวสารอื่นๆ

SOCIETY โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
โครงการบีจีซี รักษ์น้ำ...
11 พฤศจิกายน 2565

ริเริ่มเมื่อปี 2561 เป็นโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน เพื่อยกระดับ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
SOCIETY โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
โครงการพาขวดแก้วกลับบ้าน...
11 พฤศจิกายน 2565

จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ Glass Recycle Day ในปี พ.ศ.2558 เพื่อส่งเสริมการรณรงค์หมุนเวียนการใช้ขวดแ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
ENVIRONMENT โครงการเพื่อสังคม
โครงการ Helping Hands For Thai...
11 พฤศจิกายน 2565

ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ขาดรายได้ หรือผู้ที่ได้รับผลก...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม