PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

Sample

โครงการบีจีซี รักษ์น้ำ

ริเริ่มเมื่อปี 2561 เป็นโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยทีมงาน CSR ของบีจีซีจะลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในชุมชน พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงปัญหาน้ำเสีย โดยการวางผังระบายน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปริมาณน้ำเสียครัวเรือนที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ พร้อมติดตั้งกังหันบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำช่วยให้แบคทีเรียสามารถขยายตัวและย่อยสารอินทรีย์ได้เร็วยิ่งขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งน้ำในชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนให้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

Share This Page

Other News ข่าวสารอื่นๆ

SOCIETY โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
โครงการพาขวดแก้วกลับบ้าน...
11 พฤศจิกายน 2565

จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ Glass Recycle Day ในปี พ.ศ.2558 เพื่อส่งเสริมการรณรงค์หมุนเวียนการใช้ขวดแ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
ENVIRONMENT โครงการเพื่อสังคม
โครงการ Helping Hands For Thai...
11 พฤศจิกายน 2565

ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ขาดรายได้ หรือผู้ที่ได้รับผลก...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
ENVIRONMENT โครงการเพื่อสังคม
โครงการแบ่งปันรองเท้าก้าวไปโรงเรียน...
11 พฤศจิกายน 2565

ดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนรองเท้าและถุงเท้านักเรียนคู่ใหม่แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้เยา...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม