PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

Sample

บีจีซี พลิกโฉมโรงงาน สู่วิถีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 4.0

บีจีซี พลิกโฉมโรงงาน สู่วิถีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 4.0

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) หนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของไทย เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ผ่านการผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งสู่ Smart Factory 4.0 อย่างเต็มตัว เตรียมขับเคลื่อนสู่ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลก บีจีซีให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of Things (IoT) เข้ามาบริหารจัดการภายในโรงงานเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านของคุณภาพ ความถูกต้องแม่นยำ การบริหารจัดการต้นทุน รวมไปถึงการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบีจีซีได้เริ่มปฏิวัติกระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการนำเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดออกซิเจน หรือ Oxygen Sensor เป็นหนึ่งในระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้ในขั้นตอนการผลิตขวดแก้ว ณ เตาหลอมแก้วและรางน้ำแก้ว เพื่อควบคุมการใช้ก๊าซในเตาหลอม ช่วยให้พลังงานความร้อนเสถียร ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต และลดมลพิษที่อาจจะเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์แขนกล หรือ Automatic Mold Swabbing System เข้ามาเสริมกำลังในไลน์การผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ซึ่งเป็นเทคโนยีที่สามารถ Swab ได้แม่นยำ ช่วยลดของเสียที่เกิดจากปริมาณน้ำมันที่ไม่คงที่ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์แก้วที่มีผิวใส สม่ำเสมอ และระบบ Plunger Process Control System เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในระบบ Narrow Neck Press & Blow (NNPB) ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความแม่นยำในการควบคุมน้ำหนักแก้ว นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร BUCHER Emhart Glass บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรในการผลิตขวดแก้วชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมนี ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิตให้แก่บุคลากรอีกด้วย อีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของบีจีซี คือการพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมในมิติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของ กระบวนการผลิตที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) โดยล่าสุดบีจีซีได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด พันธมิตรคู่ค้าที่ร่วมงานกันมากว่า 28 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด อย่างรถยกแบตเตอรี่ (Electric Forklift) เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรเชิงรุก ทั้งยัง อยู่ระหว่างทดสอบระบบ Autonomous Tow Truck หรือรถลากไร้คนขับแห่งแรกในไทย เพื่อใช้สำหรับขนสินค้าจากกระบวนการผลิตไปยังคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้พลังงานจากไฟฟ้า 100% นอกจากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว บีจีซียังมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยบีจีซีได้ก่อตั้งศูนย์ Technology and Innovation Center (TIC) เพื่อใช้สำหรับวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของตลาด และรองรับการใช้งานของผู้บริโภคที่เป็น End User ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันบีจีซีให้พัฒนาสู่การเป็น Total Packaging Solutions ตามเป้าหมายที่วางไว้ การก้าวสู่ Smart Factory 4.0 ของบีจีซี อย่างเป็นระบบนี้ ยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นำมาสู่อุตสาหกรรมที่ฉลาด ขยายขีดความสามารถทางการแข่งขัน และก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่สิ้นสุด

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) หนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของไทย เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ผ่านการผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งสู่ Smart Factory 4.0 อย่างเต็มตัว เตรียมขับเคลื่อนสู่ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลก บีจีซีให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of Things (IoT) เข้ามาบริหารจัดการภายในโรงงานเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านของคุณภาพ ความถูกต้องแม่นยำ การบริหารจัดการต้นทุน รวมไปถึงการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบีจีซีได้เริ่มปฏิวัติกระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการนำเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดออกซิเจน หรือ Oxygen Sensor เป็นหนึ่งในระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้ในขั้นตอนการผลิตขวดแก้ว ณ เตาหลอมแก้วและรางน้ำแก้ว เพื่อควบคุมการใช้ก๊าซในเตาหลอม ช่วยให้พลังงานความร้อนเสถียร ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต และลดมลพิษที่อาจจะเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์แขนกล หรือ Automatic Mold Swabbing System เข้ามาเสริมกำลังในไลน์การผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ซึ่งเป็นเทคโนยีที่สามารถ Swab ได้แม่นยำ ช่วยลดของเสียที่เกิดจากปริมาณน้ำมันที่ไม่คงที่ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์แก้วที่มีผิวใส สม่ำเสมอ และระบบ Plunger Process Control System เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในระบบ Narrow Neck Press & Blow (NNPB) ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความแม่นยำในการควบคุมน้ำหนักแก้ว นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร BUCHER Emhart Glass บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรในการผลิตขวดแก้วชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมนี ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิตให้แก่บุคลากรอีกด้วย อีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของบีจีซี คือการพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมในมิติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของ กระบวนการผลิตที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) โดยล่าสุดบีจีซีได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด พันธมิตรคู่ค้าที่ร่วมงานกันมากว่า 28 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด อย่างรถยกแบตเตอรี่ (Electric Forklift) เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรเชิงรุก ทั้งยัง อยู่ระหว่างทดสอบระบบ Autonomous Tow Truck หรือรถลากไร้คนขับแห่งแรกในไทย เพื่อใช้สำหรับขนสินค้าจากกระบวนการผลิตไปยังคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้พลังงานจากไฟฟ้า 100% นอกจากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว บีจีซียังมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยบีจีซีได้ก่อตั้งศูนย์ Technology and Innovation Center (TIC) เพื่อใช้สำหรับวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของตลาด และรองรับการใช้งานของผู้บริโภคที่เป็น End User ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันบีจีซีให้พัฒนาสู่การเป็น Total Packaging Solutions ตามเป้าหมายที่วางไว้ การก้าวสู่ Smart Factory 4.0 ของบีจีซี อย่างเป็นระบบนี้ ยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นำมาสู่อุตสาหกรรมที่ฉลาด ขยายขีดความสามารถทางการแข่งขัน และก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่สิ้นสุด


Other News ข่าวสารอื่นๆ

News ข่าวประชาสัมพันธ์
บีจี ส่งสุข มอบรอยยิ้มรับปีใหม่ให้คนพิการ จ.ปทุมธานี
บีจี ส่งสุข มอบรอยยิ้มรับปีใหม่ให้คนพิการ จ.ปทุมธานี
9 January 2023 9 มกราคม 2566

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของบุคคล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพความสามารถ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ผ่านการสนับสนุนของขวัญและของรางวัล อาทิ จักรยาน เสื้อกีฬา เสื้อโปโล เป็นต้น รวมถึงเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานฯ โดยมี นางสาวศศิธร ซื้อค้า ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบให้แก่ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของบุคคล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพความสามารถ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ผ่านการสนับสนุนของขวัญและของรางวัล อาทิ จักรยาน เสื้อกีฬา เสื้อโปโล เป็นต้น รวมถึงเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานฯ โดยมี นางสาวศศิธร ซื้อค้า ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบให้แก่ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
News ข่าวประชาสัมพันธ์
บีจี มอบเสื้อให้น้องนักเรียน จ.น่าน สร้างไออุ่นคลายหนาว
บีจี มอบเสื้อให้น้องนักเรียน จ.น่าน สร้างไออุ่นคลายหนาว
29 December 2022 29 ธันวาคม 2565

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ โดยตัวแทนเครือข่ายอาสาลงพื้นที่มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคาร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา โรงเรียนบ้านนาฝ่า ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา และ โรงเรียนบ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai เพื่อช่วยคลายหนาว ร่วมแบ่งปันความอบอุ่นให้แก่น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้าน พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ โดยตัวแทนเครือข่ายอาสาลงพื้นที่มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคาร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา โรงเรียนบ้านนาฝ่า ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา และ โรงเรียนบ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai เพื่อช่วยคลายหนาว ร่วมแบ่งปันความอบอุ่นให้แก่น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้าน พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
News ข่าวประชาสัมพันธ์
บีจีเอฟ จัดกิจกรรมมอบโชคครั้งใหญ่ ส่งความสุขให้ลูกค้าส่งท้ายปี
บีจีเอฟ จัดกิจกรรมมอบโชคครั้งใหญ่ ส่งความสุขให้ลูกค้าส่งท้ายปี
15 December 2022 15 ธันวาคม 2565

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด หรือ บีจีเอฟ (BGF) ผู้จัดจำหน่ายกระจกและอลูมิเนียมธุรกิจก่อสร้างของคนไทยมาตรฐานสากล ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “BGF Smile แจกกระจายท้ายปีมีลุ้น” มอบโชคใหญ่ส่งท้ายปี 2565 ให้ลูกค้ากลุ่มช่างและผู้รับเหมาติดตั้งที่ซื้อกระจกและอลูมิเนียม BGF รวม 115 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6 แสนบาท โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ สุขนิรันดร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด และทีมผู้บริหารตัวแทนบริษัทฯ และพันธมิตร ร่วมจับรางวัล ณ ร้าน The Rabbits Bar and Restaurant อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ช่องทาง Facebook : BGF - กระจก อลูมิเนียม ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มอบความสุขส่งท้ายปี และเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้าที่ให้การสนับสนุน BGF ด้วยดีตลอดทั้งปี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด หรือ บีจีเอฟ (BGF) ผู้จัดจำหน่ายกระจกและอลูมิเนียมธุรกิจก่อสร้างของคนไทยมาตรฐานสากล ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “BGF Smile แจกกระจายท้ายปีมีลุ้น” มอบโชคใหญ่ส่งท้ายปี 2565 ให้ลูกค้ากลุ่มช่างและผู้รับเหมาติดตั้งที่ซื้อกระจกและอลูมิเนียม BGF รวม 115 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6 แสนบาท โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ สุขนิรันดร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด และทีมผู้บริหารตัวแทนบริษัทฯ และพันธมิตร ร่วมจับรางวัล ณ ร้าน The Rabbits Bar and Restaurant อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ช่องทาง Facebook : BGF - กระจก อลูมิเนียม ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มอบความสุขส่งท้ายปี และเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้าที่ให้การสนับสนุน BGF ด้วยดีตลอดทั้งปี

READ MORE อ่านเพิ่มเติม